TBI jaarcijfers 2017

TBI REALISEERT HOGERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN EN EEN FORSE VERBETERING VAN HET RESULTAAT

  • Bedrijfsopbrengsten nemen toe met € 135 miljoen tot € 1.710 miljoen
  • Operationeel bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA): € 46 miljoen
  • Orderportefeuille stijgt naar € 2,4 miljard
  • Aantal opgeleverde verkochte woningen stijgt met 42 procent tot 2.345 woningen
  • Onverminderd sterke financiële positie: solvabiliteit 34 procent
  • Ongevallenfrequentie-index (IF): 3,5

Kerncijfers (x € 1 miljoen) 2017 2016
Bedrijfsopbrengsten 1.710 1.570
Operationeel bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)* 46 12
Operationele marge in % 2,7 0,7
Nettoresultaat 11 -17
Orderportefeuille 2.400 2.100
Solvabiliteit op basis van het garantievermogen in % 34 36
Ongevallenfrequentie-index (IF) 3,5 3,6

 

 

*Bedrijfsresultaat uit normale activiteiten voor afschrijvingen (vóór aftrek van reorganisatielasten en bijzondere waardeverminderingen)

Daan Sperling, voorzitter van de Raad van Bestuur van TBI

“TBI kijkt terug op een goed jaar waarin we onze prestaties op veel fronten hebben verbeterd. De woningmarkt was krachtig en het perspectief voor de markten van infra en utiliteit verbeterde. De bedrijfsopbrengsten groeiden in 2017 met 9 procent naar € 1.710 miljoen. Tevens zagen we ons operationele bedrijfsresultaat (EBITDA) toenemen naar € 46 miljoen (operationele marge 2,7 procent). Onze orderportefeuille steeg met 11 procent tot € 2,4 miljard. We hebben mooie opdrachten verworven, zoals de nieuwbouw voor de Triodos Bank, waarbij circulariteit een belangrijke rol speelt. Maar ook Little C aan de Rotterdamse Coolhaven, Windmolenpark Kriegers Flak in de Baltische Zee en de vernieuwing van de rondweg bij Antwerpen in aannemersconsortium Rinkoniên zijn voorbeelden van toonaangevende projecten, naast de vele kleine en middelgrote projecten die wij realiseren.

Strategie 2020

In 2017 hebben we onze strategie herijkt en onze marsroute naar 2020 uitgestippeld. Onze strategie 2020 moet de winstgevendheid van TBI verder verbeteren. Zo houden we ruimte om te blijven investeren en waarde te creëren voor onze klanten.

De komende jaren is onze strategie gericht op drie pijlers die met elkaar verbonden zijn:
1. Een toonaangevende marktpositie
Door te investeren in innovatie, digitalisering van het bouwproces en focus op ondernemerschap dicht bij de klant, willen we onze marktpositie behouden en waar mogelijk versterken. We streven naar robuuste financiële resultaten door aandacht voor de kwaliteit van de bedrijfsopbrengsten, strak risicomanagement en optimale projectbeheersing.

2. Circulair ondernemen
We zetten vol overtuiging in op een circulaire bouweconomie met als uiteindelijk doel een energieneutrale gebouwde omgeving te ontwikkelen en een volledige circulaire bedrijfsvoering.

3. Een aantrekkelijke werkomgeving
We willen een veilige en gezonde werkomgeving bieden aan onze medewerkers en goed opgeleide jongeren aantrekken, die met hun frisse blik en digitale kennis onze ondernemingen kunnen versterken. En we willen vakmanschap behouden en ontwikkelen door continue samenwerking met vakopleidingen.”

 

RESULTATEN

De totale bedrijfsopbrengsten van TBI stegen met 9 procent naar € 1.710 miljoen (2016: € 1.570 miljoen). Onze orderportefeuille steeg met 11 procent naar € 2,4 miljard. Bij het aannemen van nieuwe werken sturen de TBI- ondernemingen op een rendement dat past bij het risicoprofiel van de projecten gecombineerd met een optimale projectbeheersing. Ook de kostenstructuur is verbeterd en we zijn in staat meer projectgerelateerde kosten door te berekenen.
Ook in 2017 zijn de bedrijfsprocessen verder gestroomlijnd en is de omvang van de organisatie aangepast aan de ontwikkeling van het activiteitenniveau. De kosten die hiermee gemoeid waren bedroegen € 7,1 miljoen (2016: € 7,2 miljoen). Dit hangt vooral samen met de fusie tussen Croon en Wolter & Dros naar de sterke technologie-onderneming Croonwolter&dros. Deze fusie is per 1 januari 2017 juridisch geëffectueerd.
Het operationele bedrijfsresultaat (EBITDA), geschoond voor eenmalige niet-operationele lasten, nam toe met € 34 miljoen tot € 46 miljoen (2016: € 12 miljoen). De operationele marge bedroeg 2,7 procent (2016: 0,7 procent).
Het nettoresultaat steeg naar € 11 miljoen (2016: € 17 miljoen negatief).

RESULTATEN INFRA

(x € 1 miljoen) 2017 2016
Bedrijfsopbrengsten 202 199
Operationeel bedrijfsresultaat (EBITDA)* 5,8 2,5
Operationele marge 2,9% 1,3%
Orderportefeuille ultimo 525 339

 

* Bedrijfsresultaat uit normale activiteiten voor afschrijvingen (vóór aftrek van reorganisatielasten en bijzondere waardeverminderingen)

In het segment Infra stimuleerde de noodzaak tot bereikbaarheid de vraag naar nieuwe infrastructuur en nam het aanbod van zowel (middel)grote als kleinere infraprojecten toe. Daarnaast kwamen er meer projecten op het gebied van beheer en onderhoud op de markt.
Dankzij het herstel van de marktomstandigheden verbeterden ook het volume en de kwaliteit van de orderportefeuille, onder andere door de nieuwe opdrachten, zoals de RijnlandRoute en de Hartel Tank Terminal.
In 2017 zijn de bedrijfsopbrengsten door een hogere productie licht toegenomen ten opzichte van 2016. Het operationele bedrijfsresultaat van het segment Infra verbeterde en kwam uit op € 5,8 miljoen (€ 2,5 miljoen in 2016). De activiteiten in Denemarken worden in 2018 beëindigd.

FINANCIËLE POSITIE

De financiële positie van TBI bleef onverminderd sterk met een solvabiliteit op basis van het garantievermogen van 34 procent (2016: 36 procent).
De vaste activa lagen met € 118 miljoen vrijwel op hetzelfde niveau als in 2016 (€ 117 miljoen). De netto-investeringen (investeringen minus desinvesteringen) in (im)materiële vaste activa lagen in 2017 hoger dan de afschrijvingen. De netto-investeringen bedroegen € 18,8 miljoen (2016: € 13,6 miljoen), terwijl de afschrijvingen € 17,9 miljoen bedroegen (2016: € 19,0 miljoen). De financiële vaste activa namen met € 1,1 miljoen af, onder meer door een afname van de latente belastingvorderingen.
De investeringen in de vastgoedportefeuille (grondposities, bouwrechten, onverkochte woningen in uitvoering en onverkochte opgeleverde woningen) bedroegen ultimo 2017 € 213 miljoen (2016: € 191 miljoen). De toename met
€ 22 miljoen bestaat volledig uit investeringen in projectontwikkeling, waaronder de verwerving van een locatie aan de Merwedekanaalzone in Utrecht in samenwerking met AM. De voorraad onverkochte woningen in aanbouw bleef op hetzelfde niveau (€ 9 miljoen).
Door de ontwikkelingen in de samenstelling van onze onderhanden werken en schulden aan leveranciers nam het netto- werkkapitaal af tot € 28 miljoen (2016: € 65 miljoen) ondanks hogere investeringen (€ 22 miljoen) in projectontwikkeling. De totale liquiditeit verbeterde dientengevolge met € 48 miljoen. Het saldo van de liquide middelen verminderd met de kortlopende schulden aan kredietinstellingen bedroeg ultimo 2017 € 172 miljoen (2016: € 125 miljoen).
Het eigen vermogen bedroeg ultimo 2017 € 240 miljoen (2016: € 230 miljoen) en nam per saldo toe met € 10 miljoen.
Hierin begrepen is het positieve nettoresultaat van € 11 miljoen.
TBI heeft de beschikking over een gecommitteerde revolving financieringsfaciliteit bij drie banken van in totaal € 75 miljoen. De faciliteit heeft een looptijd tot december 2020. In 2017 is geen gebruikgemaakt van deze faciliteit.

Niet-financiële resultaten

In 2017 heeft TBI opnieuw veel aandacht besteed aan veiligheid. Daarbij was het vergroten van het veiligheidsbewustzijn een belangrijk thema. De ongevallenratio (IF) daalde licht van 3,6 naar 3,5. Er was sprake van 39 ongevallen met
verzuim (2016: 37). TBI is actief deelnemer aan de Governance Code Veiligheid in de Bouw en nam ook in 2017 deel aan de landelijke Dag van de Veiligheid in de Bouw.
De onderneming investeerde in totaal € 3,9 miljoen (€ 692/fte) in opleiding en ontwikkeling van medewerkers (€ 3,9 miljoen en € 702/fte in 2016). TBI acdmy breidde het opleidingsaanbod uit met nieuwe modules om de projectmanagementvaardigheden te versterken.
Een materialenpaspoort samenstellen is een belangrijke stap om de circulaire ambities waar te maken. Daarom is TBI-onderneming J.P. van Eesteren als een van de eerste bouwondernemingen in Nederland aan de slag gegaan met Madaster voor de nieuw te bouwen huisvesting voor de Triodos Bank in Zeist. Ook andere TBI-ondernemingen verkennen de toepassingen van Madaster om extra waarde te kunnen bieden aan de klant.
De totale CO2-voetafdruk van TBI in 2017 bedroeg 36 kton CO2-emissie een stijging van 28,6 procent ten opzichte van 2016 (28 kton). Deze absolute toename is een gevolg van groei in bedrijvigheid door onze ondernemingen.

VOORUITZICHTEN 2018

De economische groei, de verduurzamingsopgave van de gebouwde omgeving en investeringen in infrastructuur bieden TBI een goede uitgangspositie voor een gezonde groei in de verschillende marktsegmenten.
Binnen Bouw & Ontwikkeling blijft sprake van een krachtige onderliggende vraag op de woningmarkt. Of de productie toeneemt, is mede afhankelijk van voldoende beschikbaar planaanbod (locaties). De utiliteitsmarkt zal naar verwachting verder aantrekken. Hier zien we onverminderd kansen op het gebied van herontwikkeling en transformatie van bestaand vastgoed.
Binnen het segment Techniek verwachten we eveneens groeimogelijkheden door in te spelen op kansen in de sectoren Utiliteit, Industrie en Infra. De Marine & Offshore sector zal ook in 2018 nog onder druk staan.
Door onze solide financiële positie hebben we de ruimte om te investeren in innovatie van producten en processen, circulair bouwen en nieuwe samenwerkingen. Daarnaast investeren we in de ontwikkeling van onze mensen en houden we focus op projectbeheersing en kostenoptimalisatie.
Op basis van de verwachte marktomstandigheden en de kwantitatief en kwalitatief verbeterde orderportefeuille zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Stuur artikel door